ReglementARTIKEL 1: Toegankelijkheid

1.Om toegang te hebben tot ons magazijn dien je je aan te melden aan de balie en te registreren, dit kan enkel individueel via een dagpas of 10-beurtenkaart.

2.Zij is voor iedereen toegankelijk die creatief bezig is zonder winstoogmerk, ongeacht ras, nationaliteit, woonplaats, geslacht, godsdienst, overtuiging, taal, handicap, werk en onderwijsniveau.

3.Zij werkt in een geest van objectiviteit & stimulatie van creativiteit en is vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.


ARTIKEL 2: openings- dagen & uren


De dagen en uren van opening voor CREAZI-leden zijn de volgende :


woensdag van 13.00u - 17.00u

Iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00u 13.00u

(zaterdag 2 januari 2016 gesloten)


Alle diensten zijn tevens gesloten op wettelijke feestdagen en op volgende dagen: zie homepagina


ARTIKEL 3: Inschrijving, lidmaatschap, leden & lidgeld

1.Men kan worden ingeschreven als lid van CREAZI als individu op voorlegging van het identiteitsbewijs en van waar hij/zij op creatief-, kunstvlak mee bezig is.

2.Deze bewijsstukken moeten worden aangeleverd ter controle opdat de gratis verkregen materialen gebruikt worden met als enige doel het scheppen van kunst en haar creatie ervan.  CREAZI respecteert de wet op de persoonlijke levenssfeer (zie art. 4.4).

3.    Vanaf 18 jaar mogelijkheid tot aanmelding in Creazi.

4.Het lidmaatschap per kalenderjaar vervalt vanaf 2016 en wordt vervangen door een dagpas of 10-beurtenkaart.

5.Toegang tot Creazi is enkel mogellijk na individuele aankoop van een dagpas of 10-beurtenkaart;

6.Een 10-beurtenkaart is persoonsgebonden en laat het niet toe anderen van deze kaart gebruik te laten maken. Bij aanmelding in Creazi wordt u vriendelijk verzocht uw identiteitsbewijs voor te leggen.

7.Na betaling kan een betaalbewijs bekomen worden aan de balie.

ARTIKEL 4: rechten van het lid

1.Het magazijn van CREAZI is vrij toegankelijk voor elk lid op voorwaarde dat die zich aan dit reglement houdt.

2.Het afhalen van grondstoffen is kosteloos en wordt in hoeveelheid bepaald/beperkt door de organisatie van CREAZI.

3.Het lid kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

4.Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. Het lid gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van CREAZI. Persoonlijke gegevens en ophaalgegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden. Persoonlijke gegevens kunnen ten allen tijde door de betrokkene geraadpleegd en kosteloos aangepast worden.


ARTIKEL 5: plichten van het lid

1.De afhalingen zijn persoonlijk. De afgehaalde grondstof mag niet in zijn oorspronkelijke vorm worden doorverkocht.

2.Leden verbinden zich er toe aan minstens 1 event per jaar, georganiseerd door CREAZI en ten voordele van CREAZI, vrijwillig deel te nemen. Dit kan in de vorm van het aanleveren van een creatie of in de vorm van fysieke hulp op het event.

3.Leden verbinden zich er toe beeldmateriaal en korte toelichting te bezorgen aan CREAZI van hun werken. Deze wordt in een private database verwerkt om er presentaties van te maken die CREAZI toont aan schenkers en sponsors.

4.Leden die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang tot het magazijn en van de diensten van CREAZI. Die bevoegdheid berust bij het beheersorgaan, op voorstel van de coördinator.


ARTIKEL 6: reservering van grondstoffen (individuele leden)


1.Grote grondstoffen die niet onmiddellijk kunnen worden mee genomen kunnen door het lid gereserveerd worden.

2.Reserveringen kunnen tot maximaal het einde van de volgende winkeldag gereserveerd worden.

  1. 3.  Reservering gebeuren steeds ter plaatse en kunnen niet telefonisch afgehandeld worden.

ARTIKEL 7: internet, bibliotheek & auteursrechten

Momenteel niet beschikbaar


ARTIKEL 9: algemeenheden

1.Alle onvoorziene gevallen worden door de stafmedewerker van Creazi geregeld.

2.De organisatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van leden behoudens enige wettelijke aansprakelijkheid die in dit kader op de organisatie zou rusten.

3.De door een bezoeker (of lid) veroorzaakte schade (alsmede gevolgschade) aan het gebouw en/of inventaris van CREAZI en/of haar media moet door de veroorzaker van deze schade (c.q. diens wettige vertegenwoordiger) worden vergoed.

4.In geval van ontzegging van de toegang tot CREAZI, de uitsluiting van het gebruik van haar diensten en/of media rust er op CREAZI geen enkele terugbetalingsverplichting, onder meer de door het lid betaalde lidgelden en/of tarieven etc.

5.Geluidsoverlast en roken zijn niet toegestaan in het magazijn van CREAZI. Dieren worden niet toegelaten tenzij als begeleiding van personen met een beperking & tenzij de organisatie anders beslist.


ARTIKEL 10: sponsors & sponsoring


1.Handelaars, bedrijven mogen een financiële donatie leveren zonder verplichtingen tenzij anders bepaald in dit reglement.

2.Elk individu mag een financiële donatie leveren zonder verplichtingen tenzij bepaald in dit reglement.

3.Sponsors kunnen rekenen op onze dankbaarheid door middel van een bedankbrief/actie van de organisatie.

4.Sponsors worden betrokken in de communicatie van de organisatie en haar projecten/events.

5.Sponsors worden op de hoogte gebracht van de besteding van de donatie door de organisatie.

6.Sponsors krijgen een vermelding in de communicatie met de leden van CREAZI.

7.Sponsors krijgen een fiscaal attest (onder voorbehoud, we werken dit uit, zodra we de toestemming hebben kunnen we hier in voorzien).ARTIKEL 11: schenkers, goederen & pick-ups

1.Handelaars & bedrijven die overschotten, einde collectie, misfabricatie & grondstoffen gratis ter beschikking stellen van CREAZI.

2.Ex-kunstenaars, ex-knutselaars en ex-verzamelaars die hun materialen gratis ter beschikking van CREAZI stellen.

3.Schenkers kunnen rekenen op de dankbaarheid van de leden van CREAZI door middel van een bedankbrief.

4.Schenkers worden betrokken in de communicatie van de organisatie en haar projecten/events.

5.Schenkers krijgen een vermelding in de communicatie met de leden van CREAZI.

6.Elk van de goederen geschonken aan CREAZI blijven onder beheer van CREAZI en worden niet doorverkocht.

7.Geschonken goederen moeten absoluut herbruikbaar, bruikbaar zijn.

8.Geschonken goederen moeten winkel-klaar zijn.

9.Geschonken goederen kunnen geweigerd worden wegens grootte, hoeveelheid en staat waarin ze zich bevinden.

10.Goederen kunnen enkel na overleg met de organisatie aanvaard worden.

11.Goederen die zonder overleg afgezet worden aan de hallen van CREAZI worden beschouwd als sluikstort.

12.Goederen worden fotografisch getoond (al dan niet digitaal) indien deze opgepikt moeten worden.

13.Goederen worden enkel na overleg en na een gemaakte afspraak met de verantwoordelijke, opgepikt.

14.Een complete lijst van goederen die pertinent ontzegt worden door CREAZI is te raadplegen in de winkel en verkrijgbaar op aanvraag.